Pružanje pravne pomoći

Pružanje pravne pomoći u ostvarivanju prava osoba sa inv.

Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom ,,Volja za životom'' nalazi se u zgradi Opštine u Velikoj Plani, u Ulici Miloša Velikog broj 30.

Kancelarija radi svakog radnog dana u periodu 7 - 15 časova.

Zaposlena su dva aministratora koja uz pomoć pravne službe Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije pružaju potrebne informacije o ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom:

 • povlastice u gradskom saobraćaju,
 • popust na PTT pretplatu,
 • oslobađanje od plaćanja TV pretplate,
 • popust za plaćanje troškova električne energije,
 • povlastice vezane za registraciju vozila,
 • uvoz automobila,
 • pravo na uvećan dodatak za negu i pomoć drugog lica,
 • povlastice za besplatan prolazak putevima Srbije, za besplatno parkiranje i druga prava koja su regulisana zakonom.

Zadužene su za evidenciju korisnika, pisanje i realizaciju administartivnog dela projekata i na sprovođenju usluga socijalne zaštite.

Vodič kroz prava i beneficije osoba sa invaliditetom

Položaj osoba sa invaliditetom u našoj zemlji uređen je brojnim zakonskim i podzakonskim aktima, te se tako odredbe vezane za prava osoba sa invaliditetom susreću u svim važnijim zakonima koje je Narodna skupština usvojila. Danas se položaj osoba sa invaliditetom mora posmatrati pre svega kao pitanje ljudskih prava.

Invalidnost je složen društveni fenomen koji praktično zadire u sve oblasti savremenog života i iziskuje multisektorski pristup i saradnju različitih organa vlasti, lokalnih samouprava, civilnog sektora i samih osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija.

Naglasak se stavlja na garantovanje ravnopravnosti osoba sa invaliditetom, na nediskriminaciju i njihovo puno učešća u društvu.

Povlašćena vožnja (Knjižica za povlašćenu vožnju)

Osoba sa invaliditetom ima pravo šest puta godišnje na povratnu vožnju u međugradskom saobraćaju zajedno sa svojim pratiocem.

Neophodna dokumentacija za ostvarivanje ovog prava je:

 • dve fotografije- veličine određene za ličnu kartu;
 • fotokopija rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć;
 • nalaz sa odgovarajućom dijagnozom;
 • fotokopija prve i druge strane lične karte podnosioca zahteva, za lica koja nemaju ličnu kartu potrebna je fotokopija potvrde o stalnom mestu boravka;
 • potrebno je uplatiti 100,00 dinara na tekući račun 355-1039937-31, poziv na broj 102570929, Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, Beograd, Pančićev a 12, tel. 2184-533.
 • nalaz sa odgovarajućom dijagnozom;
 • fotokopija prve i druge strane lične karte podnosioca zahteva, za lica koja nemaju ličnu kartu potrebna je fotokopija potvrde o stalnom mestu boravka;

Sa navedenom dokumentacijom potrebno je javiti se u Savez Srbije gde će se odmah izdati i knjižica za povlašćenu vožnju.

PTT ( PTT pretplata i implusi)

Osobe sa invaliditetom imaju pravo na 50% popusta na telefonsku pretplatu i 300 besplatnih implusa za punoletna lica.

Neophodna dokumentacija za ostvarivanje ovog prava je:

 • fotokopija lične karte nosioca pretplate;
 • fotokopija rešenja o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć;
 • račun za telefonsku pretplatu koji se vodi na osobu sa invaliditetom;
 • potrebno je napisati molbu za ostvarenje ovog prava sa svim važnim podacima.

Sa navedenom dokumentacijom potrebno je javiti se u jedan od korisničkih servisa:

 • ul. Obilićev Venac br.2
 • ul. Bulevar Kralja Aleksandra br.84
 • ul. Radivoja Koraća br.6

TV (oslobađanje od plaćanja TV pretplate)

Odlukom RTS-a od 12.12.2002.godine osobe sa invaliditetom su oslobođene od plaćanja TV pretplate.

Neophodna dokumentacija za ostvarivanje ovog prava je:

 • obrazac zahteva;
 • rešenje o ostvarenom pravu na tuđu negu i pomoć ili rešenje o telesnom oštećenju(100%)
 • fotokopija lične karte osobe sa invaliditetom prve i druge strane i fotokopija prve i druge strane lične karte nosioca računa za električnu energiju.

Navedenu dokumentaciju je potrebno poslati na sledeću adresu: RTV pretplata, Kneza Višeslava br.88, 11000, Beograd, a ostale informacije se mogu dobiti na telefon: 011/2544-466,osoba za kontakt je Danijela Sakan.

EPS (popust na plaćanje troškova električne energije)

Na osnovu člana 29. Zakona o Vladi Republike Srbije(«Službeni glasnik RS», br. 5/91 i 45/93) Vlada Republike Srbije je donela Zaključak na osnovu koga je utvrđen popust na plaćanje troškova električne energije za osobe sa invaliditetom.

Neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje ovog prava potrebno je dostaviti Centru za socijalni rad:

 • fotokopija rešenje za ostvarivanje prava na tuđu negu i pomoć
 • fotokopija prve i druge strane lične karte
 • poslednji ček od tuđe nege i pomoći
 • poslednji račun za utrošak električne energije

Registracija vozila

Pri registraciji vozila osoba sa invaliditetom plaća 5% od ukupnog iznosa naknade za korišćenje puteva(putarina). Takođe se osoba sa invaliditetom oslobađa od plaćanja određenih taksi.
 
Neophodna dokumentacija za ostvarivanje ovog prava je:

 • rešenje o telesnom oštećenju(preko 80%) ili 60% i više donjih ekstremiteta
 • fotokopija saobraćajne dozvole i original na uvid.

Sa navedenom dokumentacijom potrebno je javiti se u SUP na teritoriji stanovanja podnosioca zahteva.

Uvoz automobila

Pravo na uvoz automobila bez plaćanja uvoznih dadžbina imaju po osnovu Člana 192.11a Carinskog zakona osobe sa invalidetom od 70% do 100% telesnog oštećenja, a pravo na refundaciju plaćenog PDV-a imaju samo osobe sa invaliditetom sa 100% telesnog oštećenja po jednom osnovu.

Redosled postupka je sledeći:
 
ZAHTEV ZA UTVRčIVANJE STEPENA TELESNOG OÅ TEč†ENJA podnosi se nadležnom fondu PIO u ul. Nemanjina br.30 ili ul.Bulevar Umetnosti br.10.
 
Neophodna dokumentacija je:
- obrazac zahteva(uzima se u Fondu ili Savezu);
- najnovija medicinska dokumentacija (nalaz neurologa i fizijatra);
- fotokopija rešenja o ostvarivanju prava na tuđu negu i pomoć.

ZA DECU I ONE KOJI NISU LIčŒNI OSIGURANICI:
 • - potvrda Centra za socijalni rad ukoliko se radi o višestruko ometenom detetu da se roditelj neposredno brine o detetu;
 • - izvod iz matične knjige rođenih;
 • - fotokopija zdravstvene knjižice deteta;
 • - fotokopija lične karte roditelja.
ZA ZAPOSLENE:
 • - overeni prepis radne knjižice;
 • - potvrda o poslednjem zaposlenju;
 • - fotokopija lične karte;
 • - fotokopija zdravstvene knjižice.
ZA PENZIONERE:
 • - ček od penzije;
 • - fotokopija lične karte;
 • - fotokopija zdravstvene knjižice.

Napomena: osoba koja ima Rešenje o telesnom oštećenju podnosi samo overni prepis i obrazac zahteva.

PO OBAVLJENOM VEŠTAČENJU FONDOVI IZDAJU:
 • - Potvrdu o utvrđenom stepenu telesnog oštećenja od najmanje 70%, Fond po službenoj dužnpsti dostavlja Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
 • - Ukoliko se utvrdi telesno oštećenje u manjem procentu od 70% Fond o tome obaveštava podnosioca zahteva.

MINISTARSTVO IZDAJE POTVRDU O OSLOBAčANJU UVOZNIH DADžBINA
 • - Potvrdu Ministarsvo izdaje u dva primerka od kojih jedna ostaje za arhivu, a druga se šalje podnosiocu zahteva.
 • - Ukoliko je utvrđen stepen telesnog oštećenja od 100% po jednom osnovu, Ministarstvo izdaje potvru u tri primerka, jednu za arhivu, a druge dve se dostavljaju podnosiocu zahteva. 

CARINA
 • - Lica sa telesnim oštećenjem manjim od 100% potvrdu Ministarstva za ostvarivanje prava na oslobađanje od uvoznih dadžbina na uvoz putničkog automobila podnose carinskom organu.
 • - Lica sa telesnim oštećenjem od 100% radi refundacije PDV-a potvrdu Ministarstva dostavljaju u dva primerka carinskom organu. Jedan zadržava nadležna carina, a drugi overava i vraća radi refundacije plaćenog PDV-a.

POSTUPAK REFUNDACIJE PDV-a Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potrebno je dostaviti:
 • - zahtev na propisanom obrascu;
 • - primerak potvrde overen od carine da je PDV plaćen;
 • - Jedinstvena carinska deklaraciaj(JCI) overena od nadležne carine;
 • - fotokopija lične karte. Uvećana tuđa nega i pomoć

Uvećana tuđa nega i pomoć

Pravo na uvećan dodatak za negu i pomoć drugog lica ima lice kod koga je utvrđeno telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu.
Za ostvarivanje navedenog prava ove kategorije korisnika nije propisan postupak po službenoj dužnosti, već su isti u dužnosti da podnesu zahtev nadležnom Centru za socijalni rad u mestu prebivališta. Uz zahtev se podnosi i fotokopija rešenja o ostvarenom pravu i poslednji ček o prijemu ove novčane naknade.