DNEVNI BORAVAK

Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju

Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom ,,Volja za životom'' je ovlašćeni pružalac usluge Dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju od 01.07.2017. godine.
 

Svrha usluge

Osnovna svrha usluge je pružanje neposredne pomoći deci i mladima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama kroz poludnevno zbrinjavanje u Dnevnom boravku. Navedena pomoć omogućava  osnaživanje i jačanje porodičnih  kapaciteta naših korisnika, svakodnevnom funkcionisanju porodica, što dovodi do mogućnosti da se roditelji radno angažuju, da odmah po isteku bolovanja nastave sa radom i poprave svoj socio-ekonomski status. Omogućava roditeljima da adekvatno zbrinu dete dok  obave razne neodložne poslove (kupovina, odlazak lekaru,  sud, poseta prijatelju, plaćanje računa, itd.).  Dnevni boravak, kroz bogat programski sadržaj pomaže i samim korisnicima da obogate svoja znanja i iskustva, da razviju određene sposobnosti i veštine. Smanjuje izolaciju i usamljenost dece i mladih sa smetnjama u razvoju, pruža im određenu sigurnost i povećava njihovu socijalnu uključenost.

Zbrinjavanje dece se obavlja u periodu od 8 do 16 sati, i pruža se zaštita otvorenog tipa, što znači da korisnici žive u svojim porodicama, a u boravku mogu da provode vreme tokom radnih dana. Na ovaj način su značajno unapređena prava osoba sa invaliditetom, formirana je funkcionalna ustanova za zadovoljenje njihovih potreba i znatno poboljšan kvalitet života njihovih porodica.

Usluga Dnevnog boravka obuhvata prevoz, dnevno fizičko zbrinjavanje i ishranu, (dva obroka) preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu tokom boravka, vaspitno obrazovni rad, radno okupacione i rekreativne aktivnosti, socijalizaciju u otvorenoj sredini, saradnju sa roditeljima i psihosocijalnu podršku porodici, kao i rekreativni boravak van mesta stanovanja.

 

Objekat Dnevnog boravka nalazi se na 200m od centra grada, u ulici Živana Petrovića broj 25, u Velikoj Plani. Zbrinjavanje dece i mladih se obavlja u periodu od 8 do 16 časova.

Korisnici usluge

Usluga Dnevnog boravka je vaninstitucionalna pomoć deci, mladima i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama u zadovoljenju egzistencionalnih potreba, kroz aktivnosti Dnevnog boravka ,,LANE''.
Korisnici Dnevnog boravka su:

 • 10 dece, mladih i odraslih koji su kategorisani kao višestruko ometeni u razvoju koji nisu uključeni u obavezan vid školovanja ( specijalni i/ili redovni ) ili neki drugi program društvene brige.
Indirektnu ciljnu grupu korisnika čine:
 • 10 porodica i/ili članova porodice dece, mladih i odraslih koji prolaze kroz savetovanje i edukaciju.

 

Tokom 2017. godine otvorena je  učionica, opremljena savremenom interaktivnom  tablom, u kojoj se svakodnevno sprovode aktivnosti.
 

Aktivnosti usluge Dnevnog boravka

Aktivnosti usluge Dnevnog boravka usmerene su ka razvijanju i očuvanju potencijala korisnika, odnosno pripremi korisnika za samostalan život i u potpunosti su usklađene sa karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika i individualnim planom rada. Sa korisnicima svakodnevno rade 2 licencirana stručna radnika:

 • Psihosocijalne radionice kojima se pruža kontinuirana podrška, usmerava se lični i emocionalni razvoj korisnika i pruža celoviti razvoj ličnosti.
 • Radionice razvoja socijalnih veština kojima se usmerava proces socijalizacije, osposobljava za život i rad u grupi, stiču se veštine i sposobnosti za život u zajednici.
 • Radionice psiho - motornog razvoja kojima se razvijaju kognitivne funkcije, poboljšava pamćenje, produžava koncentracija i pažnja, razvija mišljenje, uviđanje relacija i odnosa, zaključivanje, razvija fina motorika ruku
 • Edukativne radionice kojima korisnici stiču raznolika znanja, usvajaju značajne informacije i osposobljavaju se za samostalan život.
 • Kreativne radionice: pruža se prilika da korisnici ispolje svoj kreativni potencijal, razvija se mašta i stvaralaštvo
 • Radno - okupacione radionice: predstavlja vid radne terapije kojima se stiču znanja, veštine i sposobnosti neophodne kako bi se korisnici osamostalili i radno angažovali.
 • Kulturne aktivnosti: korisnici se uključuju u pozorišne predstave i priredbe, čime oni potpuno angažuju svoje kapacitete i razvijaju sva čula, organizuju se posete pozorišnim predstavama i kulturnim manifestacijama, čime se podiže svest o značaju kulture. 
 • Informatičke radionice:  usvajanje osnovnih kompjuterskih znanja i informatičkih veština kroz grupni i individualni pristup.
 • Sportsko - rekreativne aktivnosti: organizuju se redovne šetnje korisnika i izleti. Na ovaj način se poboljšava fizički status korisnika i uključivanje u lokalnu sredinu i društvo. Fizioterapeut redovno sprovodi fizičke vežbe, čime se  stvara navika vežbanja, poboljšava kondicija i celokupno zdravlje korisnika.
Uslugom Dnevnog boravka uspostavili smo i formirali funkcionalnu ustanovu za zadovoljavanje potreba dece i mladih sa smetnjama u razvoju i znatno poboljšali kvalitet života njihovih porodica.

Stalno angažovani u radu sa korisnicima

 • 1. Pedagog
 • 2. Psiholog
 • 3. Medicinska sestra
 • 4. Fizioterapeut
 • 5. Negovateljice
 • 6. Vozač

Osoblje koje se povremeno angažuje u radu sa korisnicima

 • 1. Defektolog
 • 2. Profosor likovne kulture
 • 3. Profesor računarstva i informatike

Pedagog

Stručni radnik pedagog radi procenu, planiranje rada sa korisnikom usluge - izrađuje individualni plan rada sa korisnikom u saradnji sa roditeljom/starateljom korisnika i njegovim voditeljom slučaja u nadležnom Centru za socijalni rad, prati ostvarivanje oblasti rada defiinisane individualnim planom, ponašanje i funkcionisanje korisnika, i odgovorno je lice za ostvarivanje oblasti predviđenih individualnim planom.

Osim toga radi:

 • Sarađuje sa nadležnim Centrom za socijalni rad u vidu razmene neophodnih informacija o korisniku i planiranja rada sa njim.
 • Sprovodi kontinuirani savetodavni rad, pedagoško - instruktivni rad i održava partnerske odnose sa roditeljima/starateljima korisnika.
 • Obezbeđuje razmenu značajnih informacija sa porodicama korisnika. Učestvuje u organizaciji roditeljskih sastanaka i predavanja na različite teme.
 • Pedagog vrši neosredan rad sa korisnicima u čemu je najvažnija njegova vaspitna i obrazovna uloga.
 • Svakodnevno sprovodi aktivnosti sa korisnicima usluge Dnevni boravak, kako u vidu aktivnosti u grupi kojima je obuhvaćena neka oblast razvoja sa ciljem unapređenja i poboljšanja, tako i individualno u vidu stimulacije i animiranja ili dopunskog angažovanja, prema potrebi.
 • Učestvuje u vođenju korisnika u šetnju do obližnjih mesta u lokalnoj zajednici, u organizovanju izleta i letovanja.
 • Redovno sastavlja mesečne i nedeljne planove rada i piše mesečne izveštaje o svom radu.
 • Obavlja razgovor sa korisnikom i njegovom porodicom i pruža potrebnu pomoć u osnaživanju i jačanju snaga.


Psiholog

Stručni radnik psiholog radi procenu i planiranje rada sa korisnikom usluge - izrađuje individualni plan rada sa korisnikom i formira dosije korisnika usluge sa svim bitnim dokumentima. Individualno planiranje radi zajedno sa zakonskim starateljem deteta i voditeljem slučaja nadležnog Centra za socijalni rad. Stručni radnik psiholog je odgovorno lice za ostvarivanje oblasti rada koje su definisane individualnim planom, kao i za celokupno funkcionisanje korisnika usluge.

Pored toga obavlja i sledeće poslove:

 • Ostvaruje saradnju sa svim relevantnim akterima i ustanovama u najboljem interesu korisnika i prati efekte preduzetih usluga i mera u neposrednom radu sa korisnikom.
 • Sprovodi psihološku procenu intelektualnih potencijala korisnika, psihološku procenu dinamike porodičnih odnosa, psihološku procenu ličnosti korisnika dijagnostičkim instrumentima u skladu sa mogućnostima korisnika, vrši procenu vizuelne motorike i ostale procene vazne za dobijanje celokune slike o psihofizičkom funkcionisanju korisnika.
 • Pruža neophodne informacije, posreduje u ostvarivanju prava korisnika.
 • Obavlja savetodavni rad sa korisnicima usluga i roditeljima kada se za tim ukaže potreba.
 • Stručni radnik psiholog svakodnevno sprovodi psiho-socijalne, edukativne, kreativne i druge aktivnosti kako bi se razvili preostali kapaciteti korisnika, razvilo njihovo samopoštovanje i stekle potrebne veštine za svakodnevno funkcionisanje u zajednici, sa ciljem postizanja veće samostalnosti i bolje psihičke integrisanosti i veće uključenosti u život u zajednici.
 • Stručni radnik psiholog organizuje roditeljske sastanke kako bi se razmenilo iskustvo i znanje o dijagnozama korisnika i prenele informacije koje su značajne za korisnika i život u kolektivu.
 • Organizuje dolazak stručnjaka različitih oblasti kako bi se kontinuirano pratile novosti i razmenjivala iskustva u našoj i zemljama okruženja.
 • Raznim aktivnostima utiče na razvoj svesti lokalne sredine o licima sa invaliditetom, njihovim mogućnostima kako bi se smanjila socijalna distanca u odnosu na njih i razbile predrasude i stepen diskriminacije (predavanja, tribine, pozorišne predstave, obeležavanje značajnih datuma).
 • Odlazi sa korisnicima u šetnje, na izlete, letovanja, rekreativne aktivnosti kako bi se oboljšalo psihofizičko zdravlje korisnika, povećala njihova vidljivost i integrisanost u zajednicu. Podstiče profesionalni razvoj korisnika u skladu sa njihovim mogućnostima.


Defektolog

Defektolog je osoba odgovorna za rad sa korisnicima, čiji rad obuhvata prevenciju, detekciju, dijagnostiku i tretman kod dece sa smetnjama u razvoju, motorike i deficita u oblasti komunikacije. Defektolog vodi kreativne radionice za osobe sa invaliditetom i njihove porodice. Svakodnevno sprovodi edukative aktivnosti, koje realizuje i to u kombinaciji individualnog i grupnog rada uključujući i aktivnosti sticanja životnih veština (samostalno obavljanje jednostavnih životnih funkcija, socijalizovano ponašanje u grupi, poboljšanje govornog statusa, poboljšanje organizovanosti saznajnih funkcija), a sve u cilju maksimalnog razvoja potencijala svakog korisnika i podsticanja inkluzije. Defektolog u svom radu sa korisnicima, sarađuje i obavlja savetodavni rad i sa porodicama korisnika.

Medicinska sestra

Medicinska sestra je osoba odgovorna za praćenje zdravstvenog stanja korisnika, radi na unapređenju zdravlja korisnika i sprečavanju bolesti korisnika. Vodi program zdravstvene nege i nege korisnika.
Program se realizuje svakodnevno i to u kombinaciji individualnog i grupnog rada, na kome medicinska pedagoška sestra realizuje zdravstveno – higijenske aktivnosti (svakodnevno održavanje lične higijene korisnika), u cilju maksimalnog poboljšanja organizovanosti zdravstvene nege i nege korisnika. Obezbeđuje optimalne uslove za normalan fizički, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj korisnika.

Negovateljice

Negovateljice su osobe odgovorne u direktnom radu sa korisnicima i zadužene su za higijenu dece i mladih sa invaliditetom .
Delokrug poslova negovateljice obuhvata:

 • poslove higijenskih potreba ( pranje ruku, umivanje, češljanje, uređenje kose),
 • pomoć prilikom fizioloških potreba,
 • asistiranje prilikom menstrualne higijene kako bi bili spremni za dnevne aktivnosti u Dnevnom centru,
 • sprovođenje toaletnog treninga kod mlađih korisnika,
 • hranjenje korisnika,
 • pripremanje kašaste hrane za korisnike koji nisu u mogućnosti da jedu čvrstu hranu i stalna pomoć pri hranjenju,
 • nadzor i nad korisnicima koja su sposobni da se hrane sami,
 • pružanje pomoći oko svih organizovanih šetnji,
 • rad na formiranju radnih navika i veština hranjenja, sticanju osnovnih znanja iz oblasti pravilne ishrane, oblačenja, elementarnih higijenskih navika, higijene tela nakon pojačane fizičke aktivnosti i navici kontrole fizioloških potreba, higijene ruku nakon obavljanja fizioloških potreba, pre i posle uzimanja obroka,
 • rad na navikama pristojnog ponašanja za stolom, pravilnom uzimanju obroka, ponašanju na ulici, u ustanovama prilikom organizovanih poseta.

 

Vozač je zadužen za prevoz korisnika od njihovih kuća do Dnevnog centra i nazad.