PERSONALNA ASISTENCIJA

Usluga personalne asistencije

Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom ,,Volja za životom'' je ovlašćeni pružalac usluge Personalne asistencije od 01.01.2017. godine.

Svrha usluge Personalne asistencije je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške koja je korisniku neophodna za zadovoljavanje ličnih potreba i uključivanje u obrazovne, radne i društvene aktivnosti u zajednici, radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Usluga Personalne asistencije ostvaruje se kroz aktivnosti kojima se, u skladu sa svrhom usluge, a u zavisnosti od identifikovanih potreba korisnika obezbeđuje praktična pomoć i podrška.
Za sprovođenje ove usluge zadužen je stručni radnik koji vrši procenu korisnika, izrađuje individualne planove rada i prati rad personalnih asistenata i napredak korisnika.

Korisničke grupe kojima je namenjena usluga

Usluga Personalne asistencije namenjena je grupi korisnika koji istovremeno zadovoljavaju sledeće kriterijume:

 • punoletnim osobama sa invaliditetom (starijim od 18 godina);
 • osobama sa procenjenim I ili II stepenom podrške, odnosno osobama koje nisu sposobne da se samostalno brinu o sebi  i uključe u aktivnosti dnevnog života u zajednici, zbog čega im je potrebno fizičko prisustvo i kontinuirana pomoć drugog lica, ili osobama koje mogu da brinu o sebi  i da se uključe u aktivnosti dnevnog života u zajednici uz fizičko prisustvo i pomoć drugog lica;
 • osobama koje ostvaruju pravo na uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć;
  osobama koje imaju sposobnosti  za samostalno donošenje odluka;
 • osobama koje žele da vode aktivan život, odnosno radno su angažovane ili aktivno uključene u rad različitih udruženja građana, sportskih društava, političkih partija i drugih oblika društvenog angažmana, ili su uključene u redovni ili individualni obrazovni program.

Kratak opis svih aktivnosti

Programske aktivnosti za uslugu Personalne asistencije usmerene su ka održavanju i unapređenju kvaliteta života korisnika koje, u zavisnosti od identifikovanih potreba, uključuju:

 • pomoć u održavanju lične higijene i zadovoljavanju osnovnih ličnih potreba (pomoć pri oblačenju i svlačenju, obavljanju fizioloških potreba, kupanju, pranju kose, itd.);
 • pomoć u održavanju higijene stana, obavljanju svakodnevnih aktivnosti i zadovoljavanju osnovnih životnih potreba (obezbeđivanje hrane, nabavka namirnica, spremanje obroka, hranjenje, održavanje čistoće prostorija, itd.);
 • podizanje, premeštanje (transfer) i pomoć pri kretanju unutar i izvan korisnikove kuće, radnog mesta i mesta gde se odvijaju društvene i obrazovne aktivnosti, pomoć u koriščenju prevoza;
 • pomoć u korišćenju terapeutskih i zdravstvenih usluga i korišćenju i održavanju pomagala;
 • pomoć pri komunikaciji, socijalnim kontaktima i zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba;
 • pomoć pri obavljanju različitih radnih, obrazovnih i društvenih aktivnosti.

Personalni asistent može pružati sve aktivnosti ove usluge određenom korisniku, a može pružati i samo neke od njih koje pružalac usluge i korisnik identifikuju kao potrebne korisniku.