LIČNI PRATILAC

Usluga lični pratilac deteta

Udruženje osoba sa CDP ,,Volja za životom'' je ovlašćeni pružalac usluge Lični pratilac deteta od 13.02.2017. godine na području Opštine Velika Plana.

Lični pratilac deteta je dostupan detetu sa invaliditetom ili sa smetnjama u mentalnom razvoju kome je potrebna podrška za zadovoljenje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije sa drugima, pod uslovom da je uključeno u vaspitno - obrazovnu ustanovu, odnosno školu do kraja redovnog školovanja.
Svrha angažovanja Ličnog pratioca je pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške detetu radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici radi uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Usluga Lični pratilac deteta je sistem podrške zasnovan na ideji o inkluziji, socijalnoj koheziji i pravu na izgradnju ličnog integriteta deteta bez obzira na razvojne teškoće. Visok nivo kvaliteta ogleda se i u mogućnosti da se usluga obezbedi detetu u ranom razvojnom periodu kada je razvojna moć velika i da se pruža u kontinuitetu u skladu sa potrebama deteta. Usluga Lični pratilac deteta podjednako je važna i roditeljima i nastavnicima i deci.

Usluga je direktno namenjena pružanju podrške deci sa invaliditetom ili sa smetnjama u mentalnom razvoju koja su obuhvaćena vaspitno - obrazovnim sistemom. Iako je reč o visokokvalitetnoj usluzi koja se odvija na relaciji jedan na jedan tj. koja je usmerena direktno na dete kao na korisnika usluge ipak su njeni uticaji dalekosežniji. Ova usluga se reflektuje na niz socijalnih odnosa u zajednici. Kvalitetno realizovanom uslugom, osim direktnog  benifita za dete, rasterećuju se i ostali društveni odnosi koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa funkcionalnim smetnjama deteta.

Obezbeđivanjem usluge Lični pratilac deteta bitno se rasterećuju porodični odnosi što doprinosi poboljšanju kvaliteta života čitave porodice. Ova usluga reflektuje se i na sam vaspitno - obrazovni proces, jer angažovanjem ličnog pratioca nastavnik više ne mora  da brine o bazičnim potrebama deteta, već može da se usmeri na kvalitetno realizovanje obrazovno - vaspitnog procesa čime se bitno unapređuje nastava u celini. Benifit od te vrste rasterećenja dobijaju kako dete sa smetnjama u mentalnom razvoju tako i cela vršnjaka grupa. Dete kome je dostupna ova usluga oseća se sigurnije, odvaja se od porodice što je važno za proces odrastanja, osamostaljivanja i socijalizacije u svakom smislu i dobija potrebnu podršku da  ima pristup istim resursima kao i njegovi vršnjaci bez smetnji u razvoju. Time ostvarujemo školu ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve tj. jedno od osnovnih zagarantovanih prava svakog deteta. Uključivanjem u vršnjačku grupu otvaramo put lakšem uključivanju u lokalnu zajednicu u celini.

Kratak opis svih aktivnosti

Aktivnosti usluge Lični pratilac deteta realizuju se u skladu sa svrhom usluge, karakteristikama korisničke grupe, kapacitetima korisnika, individualnim planom rada i u skladu sa procenom potreba korisnika, obuhvataju jednu ili više od sledećih aktivnosti:

  • Pomoć u korišćenju gradskog prevoza
  • Pomoć u kretanju (orijentisanje u prostoru ukoliko je dete sa oštećenjem vida, guranje kolica ili korišćenje drugih pomagala)
  • Pomoć u održavanju lične higijene, pri hranjenju, pripremi knjiga i opreme za vrtić odnosno školu 

Usluga Lični pratilac deteta ostvaruje se kroz programske aktivnosti kojima se u skladu sa procenom potreba korisnika obezbeđuje očuvanje i razvijanje potencijala, odnosno vrši se priprema korisnika za samostalan život.
Za sprovođenje ove usluge zadužen je stručni radnik koji vrši procenu korisnika, izrađuje individualne planove rada i prati rad Ličnih pratilaca i napredak korisnika.
Aktivnosti koje pruža Lični pratilac deteta realizuju se svakodnevno, odnosno u toku radne nedelje, kada dete pohađa nastavne aktivnosti. Lični pratilac deteta angažovan je onim danima kada dete pohađa nastavu u vremenskom periodu koji je određen individualnim planom rada za svakog korisnika.

Cilj pružanja ove usluge jeste povećanje samostalnosti kod korisnika, jačanje samopouzdanja, poboljšanje koncentracije i pažnje, razvoj socijalnih veština i razvoj preostalih kapaciteta korisnika.
 

Dete kome je dostupna ova usluga oseća se sigurnije, odvaja se od porodice, što je važno za proces odrastanja, osamostaljivanja i socijalizacije u svakom smislu i dobija potrebnu podršku da ima pristup istim resursima kao i njegovi vršnjaci bez smetnji u razvoju.
Time ostvarujemo školu ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za sve tj. jedno od osnovnih zagarantovanih prava svakog deteta. Uključivanjem u vršnjačku grupu otvaramo put lakšem uključivanju u lokalnu zajednicu u celini.