Obilazak članova

Obilazak članova udruženja

Osobe sa invaliditetom su posebno osetljiva grupa i suočavaju se sa mnogobrojnim problemima u svakodnevnom životu, koje se ogledaju u fizičkim i socijalnim preprekama, kao što su predrasude u stavovima prema invalidnosti. Predrasude i stereotipi prema osobama sa invaliditetom dovode do diskriminacije.

Glavni problemi osoba sa invaliditetom jesu neodgovarajući uslovi života, visoka stopa nezaposlenosti, siromaštvo, socijalna nevidljivost i izolacija, nepristupačnost institucija, javnog prevoza, informacija i informacionim tehnologijama.

Najčešći problemi sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom su predrasude i diskriminacija prilikom zapošljavanja, zatim teškoće u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć i druga socijalna davanja, neinformisanost samih osoba o svojim pravima i načinima njihovog ostvarivanja.

Agažovano osoblje Udruženja redovno obilazi svoje članove i u svakodnevnom je telefonskom razgovoru sa njima. Posete i neposredni razgovori doprinose da se sagledavaju potrebe i problemi sa kojima se susreću članovi Udruženja u ostvarivanju svojih ciljeva.

Angažovano osoblje Udruženja upoznaje ih sa pravima koja su Zakonom regulisana, upoznaje ih sa  pružanjem usluga i o svim ostalim aktivnostima Udruženja. 

Na osnovu prikupljenih informacija, osoblje Udruženja utvrđuje buduće aktivnosti kojima bi na najbolji i najefikasniji način doprinelo stvaranju boljih uslova za život i rad osoba sa invaliditetom.