Zdravstvena zaštita

Zdravstvena zaštita osoba sa invaliditetom

Zakonom je propisano da se prilikom pružanja zdravstvene zaštite ni jedan korisnik ne sme diskriminisati ni na koji način, pa ni po osnovu psihičkog ili telesnog invaliditeta.

Osobama sa invaliditetom se garantuju prava iz zdravstenog osiguranja, čak i kada ne ispunjvaju uslove za sticanje statusa osiguranika, po osnovu zaposlenja i rada. Ovakav pristup zakonodavca je potpuno opravdan, jer je osobama sa invaliditetom potrebno osigurati određena prava, ali ih pritom ne uslovljavati zaposlenjem ili radom, jer je to često nemoguć uslov.

Prava iz zdravstevnog osiguranja koja se garantuju svim građanima, pa i osobama sa invaliditetom, su:

  • prevencija i rano otkrivanje bolesti
  • kurativa odnosno, lecenje obolelih putem terapija
  • medicinska rehabilitacija i pravo na medicinsko tehnička pomagala

Prava na medicinsku rehabilitaciju I pravo na medicinsko tehnicka pomagala su od posebnog značaja kada govorimo o osobama sa invaliditetom. Cilj medicinske rehabilitacije jeste vraćanje ili poboljšanje oštećenih funkcija tela, a cilj medicinsko - tehničkih pomagala jeste da se popravi i olakša vršenje osnovih životnih funkcija.

Medicinska rehabilitacija se ostvaruje kroz primenu kineziterapija, svih vidova fizikalne terapije ali i određene vrste medicinsko-tehničkih pomagala, njihovo nameštanje i obuka za upotrebu. Takođe, pravo na medicinsko-tehnička pomagala ostavruje se i kroz obavezu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje da snosi plaćanje cene medicinsko-tehničkih pomagala u rasponu od 65-100% vrednosti.

Ovo je veoma značajno, jer olakšva nabavljanje pomagala koja su ponekad neophodna, ali zbog cene često nedostupna osobama sa invaliditetom.

Ostvarivanje prava

Ostavarivanje svih prava ostvaruje se kod Filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osigurnje. Zadatak Zavoda je da utvrdi postojanje uslova za sticanje određenog prava i da donese potrebne odluke kako bi se ovo pravo moglo ostvariti. Zakon po nekad traži i saglasnost lekarske komisije Zavoda, što može predstavljati teškoću osobama sa invaliditetom, zbog dolaska u Filijalu i samog pregleda.

U Republici Srbiji, bez obzira na postojanje Zakona, postoje odredjene teškoće u pogledu Zdravstvene zaštite osobe sa invaliditetom. Udruženje nastoji da na njih ukaže kroz različite tribine i predavanja.

  • Prvenstveno, ne postoji dovoljna informisanost osoba sa invaliditetom o svojim pravima.
  • Mnoge zdravstvene ustanove u Srbiji nisu pristupačne osobama sa invaliditetom – stomatoloske ordinacije, ginekološke ordinacije (nemaju stolicu I krevet za pregled osoba sa invaliditetom) liftove, tako da je preventivna i kurativna zdravstvena zastita otezana
  • medicinska i tehnička pomagala su zastarela I ne prate napredak koji je ostvaren u zemljama članicama Evropske unije (senzorni aparati, moderni uređaji i tehnička pomagala)
  • postoje predrasude medju zdravstvenim radnicama o osobama sa invaliditetom I nedovoljno znanje (na osnovu istrazivanja Udruzenja ,,Krug'' iz Beograda) o trudnoci i seksualnosti osoba sa invaliditetom.

Udruženje svojim korisnicima na različite načine izlazi u susret u ovom delu. Prvenstveno svoje korisnike informiše I upućuje kako bi ostvarili svoja prava.

Omogucuje im konsultativne preglede sa lekarima strucnjacima razlicitih oblasti (nutricionista, pedijatar, ortoped). Redovno im omogucava boravak u prirodi, letovanje na moru. U planu je izgradnja sale za fizikalnu terapiju. Redovno se odrzavaju tribune I predavanja na temu zdravlja.

Predavanje protetičara

Predavanje nutricioniste