SEKTORI I TIMOVI

Osnivač i predsednik Udruženja 

Radovan Radulović

Osnivač i predsednik Udruženja

Predsednik Udruženja predstavlja Udruženje, organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova, koordinira rad i međusobnu saradnju organizacionih jedinica, odlučuje o pravima, dužnostima i odgovornostima zaposlenih, stara se o obezbeđivanju uslova rada, donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Udruženja uz saglasnost Upravnog odbora i obavlja druge poslove određene zakonom, statutom Udruženja i drugim aktima.

Tim administratora

Administrativni radnici pružaju potrebne informacije i pomoć u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom, koja su regulisana zakonom.
Vode računa o dokumentaciji i vrše njihovo  razvrstavanje, prosleđivanje i arhiviranje, vode evidenciju o dospelim obavezama plaćanja troškova, sarađuju sa knjigovođama, pripremaju dokumentaciju za knjiženje, vode knjige, rukovode korporativnom korespodencijom, e-mailom i telefonskim pozivima, odgovorne za nabavku kancelarijske opreme i drugih dobara koji se troše na dnevnoj bazi.

Dušanka Stupar

Administrativni radnik

Dnevni boravak (stručni radnici, negovateljice, medicinska sestra i fizioterapeut)

Stručni radnici

Stručni radnici organizuju i obezbeđuju zakonito i efikasno obavljanje poslova za pružanje usluga socijalne zaštite, koordiniraju radom i međusobnom saradnjom zaposlenih i korisnika, vrše stručnu procenu, planiranje i vođenje neophodne dokumentacije za korisnike usluga i pružaoce usluga.

Ana Kostadinović

Diplomirani pedagog

Negovateljice

Negovateljice obavljaju poslove higijenskih potreba (pranje ruku, umuvanje, češljanje, uređenje kose),  pomažu prilikom fizioloških potreba, asistiraju prilikom menstrualne higijene kako bi bili spremni za dnevne aktivnosti, sprovode toaletni trening kod mlađih korisnika, hranjenje korisnika, pripremanje kašaste hrane za korisnike koji nisu u mogućnosti da jedu čvrstu hranu i vrši stalnu pomoć pri hranjenju, imaju nadzor i nad korisnicima koji su sposobni da se sami hrane, pružaju pomoć oko svih organizacionih šetnji, rade na formiranju radnih navika i veština hranjenja, sticanju osnovnih znanja iz oblasti pravilne ishrane, oblačenja, elementarnih higijenskih navika, higijene tela nakon pojačane fizičke aktivnosti i navici kontrole fizioloških potreba, higijene ruku nakon obavljanja fizioloških potreba, pre i posle uzimanja obroka, rade i na navikama pristojnog ponašanja za stolom, pravilnom uzimanju obroka, ponašanja na ulici, u ustanovama prilikom organizovanih poseta.

Ivana Rašić

Negovateljica

Snežana Stoiljković

Negovateljica
 

Medicinska sestra

Medicinska sestra radi na području unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, lečenja i rehabilitacije. Pristupa otkrivanju i rešavanju zdravstvenih problema, procenjuje telesno i psihičko stanje, prepoznaje potrebe za negom i osigurava važne podatke lekarima za prepoznavanje i praćenje toka bolesti, potrebno je da razume osećaje i ponašanje korisnika u određenoj situaciji, daje terapije, realizuje zdravstveno- higijenske aktivnosti, poboljša zdravstvenu negu korisnika.

Milica Gršić

Medicinska sestra
  

Fizioterapeut

Fizioterapeut procenjuje zdravstveno stanje korisnika Udruženja, na osnovu te procene i onoga što propiše lekar, planira rad sa svakim korisnikom i izrađuje program koji sadrži opis postupaka i predviđenih ishoda terapije. Trajno prati njihovo stanje i napredak i prema potrebi prilagođava program fizio i kinezi-terapije. U radu sa nepokretnim korisnicima, fizioterapeut sprovodi razne vežbe kako bi očuvali funkciju zglobova i mišića koje ne upotrebljavaju. Podstiče i podučava korisnike kako samostalno da izvode vežbe za povećanje snage, ravnoteže, izdržljivosti i usklađivanje kretnji. Uči ih i motiviše da se pravilno služe štakama, protezama, kolicima i drugim pomagalima koja im pomažu da dostignu veći stepen samostalnosti u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Stefan Vučićević

Visoki strukovni fizioterapeut

Tim za pisanje projekata

Svaki projekat započinje idejom i željom za promenom i stvaranjem nečeg novog. Međutim sama ideja još uvek nije projekat. Osim ideje, potrebno je imati i nameru stvoriti projekat sa tačnom definicijom šta želimo stvoriti. želja za promenom ogleda se u svrsi projekta, dok se namera da nešto konkretno po tom pitanju podrazumemo, zacrtava ili postavlja u obliku cilja. Pisanje preloga projekta povezano je sa traženjem sredstava, u našem slučaju, za unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Tim za pisanje projekata čine predsednik Udruženja, administrativni radnici, kao i ostali zaposleni u Udruženju.

Usluga personalne asistencije

Stručni radnici

Stručni radnik je osoba koja organizuje i obezbeđuje zakonito i efikasno obavljanje poslova za pružanje usluga socijalne zaštite- personalne asistencije, koordinira rad i međusobnu saradnju zaposlenih i korisnika, vrši stručnu procenu, planiranje i vođenje neophodne dokumentacije za korisnike usluga i pružaoce usluga.

Jovana Prvulović

Diplomirani socijalni radnik

Dnevni boravak

Marija Nikodijević

Master defektolog

Tehnički operater

Slađana Ilić Radulović

Pravni tehničar