ISTORIJA UDRUŽENJA

Nastanak Udruženja

Udruženje osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom ,,Volja za životom'' je neprofitna, nevladina organizacija osnovana 2003. godine u Velikoj Plani.

Udruženje trenutno uključuje 181 člana sa obrađenim dosijeima, biografskim podacima i njihovim potrebama, od kojih su 49 osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom, a ostali su sa različitom vrstom invaliditeta.

Imajuću u vidu da su osobama sa invaliditetom, kao grupaciji, dostupna neka zakonom utvrđena prava i propisi, kao što su popust u telefonskom saobraćaju, olakšica u saobraćajnom tranzitu, povoljnosti prilikom plaćanja struje, komunalnih usluga i druga zakonska prava, radilo se na njihovom ostvarivanju i omogućavanju primene takvih prava.

Obezbeđivanje ortopedskih pomagala

Sledeći korak bilo je obezbeđivanje ortopedskih pomagala članovima Udruženja. Zahvaljujući angažovanju rukovodećeg tima i uz angažovanje sugrađana - volontera uspeli smo da realizujemo dva projekta kod američke fondacije ACDI VOCE i to: nabavka ortopedskih pomagala i kancelarijskog materijala.

Uklanjanje fizičkih barijera

Naredni cilj bilo je uklanjanje fizičkih barijera i olakšano kretanje osoba koji su korisnici invalidskih kolica i osobama sa otežanim kretanjem. Zalaganjem rukovodstva, realizovan je projekat ,,Pristup za sve,, i omogućena pristupačnost u kretanju - omogućeno je samostalno kretanje osobama koje su korisnici invalidskih kolica i olakšano je kretanje osobama sa otežanim kretanjem.

Usluga Personalne asistencije

Podrškom više projekata, otpočelo se sa korišćenjem usluge Personalna asistencija i obučena su lica za konkretan vid pružanja usluge. Svojevremeno, kroz službu podrške, 15 korisnika je dobilo svog personalnog asistenta. Ovim vidom podrške osobama sa invaliditetom unapređen je kvalitet života i postignut je veći stepen samostalnosti i njihovo aktivno uključivanje u zajednicu.

Otvaranje Kluba za osobe sa invaliditetom

Predstavnici i članovi Udruženja ,,Volja za životom'' su se složili u tome da najveći broj osoba sa invaliditetom živi izolovano po svojim kućama i došli su do zaključka da treba da se u opštini Velika Plana otvori Kluba za osobe sa invaliditetom . Opština Velika Plana je prepoznala potrebe i dala na korišćenje Udruženju prostorije za adaptaciju Kluba ,,Srce".

Otvaranje Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom

Veliki korak u radu Udruženja bilo je otvaranje Dnevnog centra za osobe sa invaliditetom, a kasnije adaptiranog u Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju ,,Lane''. Opština je podržala Udruženje i dala na korišćenje poslovne prostorije. Osnovna svrha usluge je pružanje neposredne pomoći deci, mladima i odraslima sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama kroz poludnevno zbrinjavanje. Usluga obuhvata prevoz, dnevno fizičko zbrinjavanje i ishranu, preventivnu zdravstvenu zaštitu i negu tokom boravka, vaspitno - obrazovni rad, radno-okupacione i rekreativne aktivnosti, socijalizaciju u otvorenoj sredini, saradnju sa roditeljima i psihosocijalnu podršku porodici, kao i rekreativni boravak van mesta stanovanja.

Usluga Lični pratilac deteta

Najzad, Udruženje ,,Volja za životom'' pružalac je usluge socijalne zaštite Lični pratilac deteta. Udruženje je organizovalo obuku po akreditovanom programu za pružanje navedene usluge i ima stručni kadar neophodan za pružanje usluge. Putem ove usluge pruža se konkretan vid podrške deci i mladima sa smetanjama u razvoju uključenih u vaspitno-obrazovni sistem, kako bi se omogućilo njihovo redovno školovanje, uključivanje u zajednicu i uspostavio što veći nivo samostalnosti.

Danas, Udruženje poseduje 3 licence za pružanje usluga iz sistema socijalne zaštite:

  • 1. Usluga Personalne asistencije
  • 2. Usluga Lični pratilac deteta
  • 3. Dnevni boravak za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju ,,Lane''

Naravno, Udruženje nastavlja i dalje, i ide u pravcu ostvarivanja novih ciljeva, a to su otvaranje Preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, i pružanje usluge Stanovanja uz podršku.